» Misiune
  » Strategie
  » Obiective
  » Transparenta
  » Pensii
  » Contributii
  » Alte drepturi
  » Pensionari cu domiciliul in strainatate
  » Indicatori statistici pilon I
  » Indicatori statistici pilon II
  » AMBP
  » Expertiza medicala
  » Relatii Europene
  » Acorduri bilaterale
  » Legislatie pensii publice
  » Legislatie AMBP
  » Achizitii publice
  » Resurse Umane
  » Buget
  » Bilete de tratament
  » Formulare
  » Link-uri Case Judetene
  » Programe la dispozitia dvs.
Informatii detaliate privind operatiunea de evaluare in vederea recalcularii pensiilor se pot obtine la telefonul 08 00 826 727 - linie telefonica gratuita
Pagina Principala Despre noi Forum Contact Acces Privat
ro en
Casa Nationala de Pensii Publice Casa Nationala de Pensii Publice  
  Sistemul Public de Pensii
 
Portal CNPP.ro e-Guvernare e-Licitatie Sistemul Electronic de Pensii si Asigurari Sociale
Numarul vizitatorilor de la data 26-05-2015 16:43: 45558
PENSIONARI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE
 

                                                                                                                        Plata pensiilor in strainatate

                                                                                                                 Informatii suplimentare

                                                                                                                        Declaratie transfer drepturi

                                                                                                                   Certificat de viata RO EN

                                                                                                                    Certificat de viata RO FR

SITUAȚIA PENSIONARILOR CU DOMICILIU ÎN STRĂINĂTATE: 

 ANTERIOR ȘI DUPĂ DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII 19/2000

  

Până la intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, numărul beneficiarilor de pensii care aveau domiciliul în străinătate era mai redus. Cauzele care au determinat această situație erau reprezentate de barierele legislative care conțineau dispoziții discriminatorii bazate pe criteriul teritorialității și/sau al cetățeniei.

Reglementat de Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, dreptul la pensie se acorda doar cetățenilor români care aveau domiciliul pe teritoriul României. Plata pensiei se suspenda pe perioada în care pensionarul avea domiciliul stabilit pe teritoriul altei țări.  

 

Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate dreptul la pensie a fost reglementat în 1997, prin intrarea în vigoare a Legii nr.86 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977. Normele de aplicare a acestei legi au introdus precizări cu privire la procura specială care se utilizează ca un element sine qua non în procedura de întocmire/depunere a dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal și încasarea pensiilor în situația beneficiarilor cu domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România nu a încheiat un instrument juridic bilateral în acest domeniu.

Noul cadru legislativ instituit de Legea nr. 19/2000 reprezintă o reglementare modernă care încorporează, încă din perioada de pregătire a aderării României la U.E., spiritul reglementărilor europene ce guvernează acest domeniu, înlăturând barierele privind cetățenia și/sau domiciliul.  

Conform legii, asigurații pot fi cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reședința în România (art.4), iar stagiul de cotizare este constituit din perioada în care persoanele au plătit contribuții de asigurări sociale în sistemul public din România, precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile la care România este parte (art.8).

În plus, prevederile actului normativ au creat premisele în vederea aplicării principiilor de coordonare a sistemelor de securitate socială și anume :

·          exportul prestațiilor (art.8); 

·          recunoașterea și totalizarea perioadelor de asigurare;

·          instituirea unei cooperări între autoritățile și instituțiile naționale responsabile cu acordarea prestațiilor (art.144).  

Astfel, drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din România, precum și prestațiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi, pot fi transferate în țările în care asigurații își stabilesc domiciliul sau reședința, sub rezerva existenței unor instrumente juridice internaționale care să prevadă acest transfer (art.8).

 

             Formalitățile pe care cetățenii cu domiciliul în străinătate trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie în România

          În cazul cetățenilor stabiliți în străinătate, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru a beneficia de pensie din partea statului român, operațiunile legate de stabilirea și încasarea drepturilor  pensie pot fi îndeplinite:

1.     fie în mod direct de către titularul drepturilor de pensie, prin depunerea dosarului de pensionare și deschiderea unui cont curent personal la S.C. BANC POST S.A.

2.     fie prin intermediul unui mandatar cu domiciliul în România, desemnat prin procura specială, care să îndeplinească operațiunile menționate la punctul 1.

          În cazul în care se optează pentru varianta încasării drepturilor de pensie prin intermediul unui mandatar, cetățenii români, precum și persoanele de origine română care au cetățenie străină sau statutul de apatrid pot solicita emiterea procurii speciale în următoarele condiții:

§ procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:

- în cazul statelor semnatare ale Convenției de la Haga , procura este valabilă numai dacă este însoțită de apostila eliberată de către autoritatea competentă potrivit legislației naționale a statului de la care emană documentul;

- în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenții de asistență juridică bilaterală în acest domeniu, procura este valabilă fără nici o altă formalitate; 

§  procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu și de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, în acest caz  emiterea procurii fiind scutită de taxa consulară.

§  procura specială poate fi emisă și de către notarii publici de pe teritoriul României.

Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:

Ø     numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberării procurii);

Ø     numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului; 

Ø     obiectul mandatului (ridicarea carnetului de muncă, întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, încasarea pensiei pentru plăți curente și restante, semnarea extrasului de cont); 

Ø     precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunța în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situația titularului de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.  

Procura specială care nu este emisă în limba română, precum și apostila (când este cazul), vor fi traduse legalizat. Procura specială este valabilă 18 luni.

Titularul sau mandatarul, după caz, deschide un cont curent personal la filiala S.C. BANC POST S.A. de domiciliu, singura instituție bancară cu care CNPAS are încheiată convenție în acest sens.

Titularul dreptului de pensie sau mandatarul desemnat depune la casa teritorială de pensii (de la ultimul domiciliu al titularului sau de la domiciliul mandatarului), o cerere însoțită de documentele necesare stabilirii pensiei (dosarul administrativ de pensionare).

          Dosarul administrativ de pensionare trebuie să conțină următoarele documente:

-                     cerere pentru înscriere la pensie ;  

-                     carnetul de muncă (original și copie);

-                     alte acte prevăzute de lege pentru vechimea în muncă;  

-                     livret militar (original și copie); 

-                     diplomă de studii superioare (original și copie) sau adeverință din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și certificarea absolvirii acestora;

-                     adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau contractul de muncă;

-                     adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;

-                     adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat;

-                     procură specială pentru mandatar;

-                     confirmare de la S.C .BANC POST S.A. privind deschiderea contului curent personal la filiala de la domiciliul mandatarului etc.

Facem precizarea că dintre documentele menționate sunt obligatorii doar cele care fac dovada vechimii în muncă (carnet de muncă și adeverințe privind vechimea în muncă), precum și procura specială în cazul în care drepturile de pensie sunt încasate prin mandatar.  

În cazul în care titularul domiciliat în străinătate și-a stabilit o reședință în România, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza sa de reședință.

Această soluție este valabilă numai în cazul în care titularul nu și-a desemnat un mandatar pentru stabilirea și încasarea drepturilor de pensie.

În condițiile în care titularul dreptului de pensie domiciliat în străinătate și-a desemnat un mandatar, casa teritorială de pensii competentă este cea din raza de domiciliu a mandatarului. 

          În cazul în care drepturile au fost stabilite/suspendate de către o altă casă teritorială de pensii, dosarul urmează a fi preluat prin transfer, la cererea casei de pensii din raza de domiciliu a mandatarului.        

Procedura menționată se aplică și în cazul reluării în plată a drepturilor de pensie, anterior stabilite și suspendate de la plată.

Pensia, stabilită prin decizia emisă de Casa teritorială de pensii, urmează a fi virată în contul curent personal și poate fi ridicată pe baza actului de identitate de către titular sau pe baza procurii speciale de către mandatar.

 

RELEVANȚA DISPOZIȚIILOR CONVENȚIEI DE LA HAGA PENTRU DOMENIUL PENSIILOR

Incepand cu 16 martie 2001, Romania a aderat la Conventia de la Haga din 5 Octombrie 1961, Conventie privind suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine. Inainte de aderarea la aceasta conventie, pentru recunoasterea in strainatate a actelor romanesti, era nevoie de o procedura complicata, legalizarea actelor facandu-se doar prin consulatele tarilor pentru care se dorea recunoasterea, cu viza in prealabil din partea Ministerelor Afacerilor Externe si Justitiei. Apostilarea a simplificat foarte mult aceasta procedura si consta in aplicarea unei stampile (apostila de la Haga) pe documente pentru a le autentifica / legaliza international.

Pana la 1 Noiembrie 2004, in Romania au existat doar 2 autoritati care au avut drept sa aplice apostila: Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei. In Romania s-a incetatenit termenul de apostilare pentru documentele vizate de catre MAE si termenul de supralegalizare pentru viza Apostille aplicata de catre Ministerul Justitiei.

SUPRALEGALIZAREA  

Supralegalizarea consta in fapt tot in aplicarea unei apostile, de data aceasta de catre Curtea de apel competenta. Dupa cum sugereaza si numele, supralegalizarea reprezinta o legalizare a unei legalizari sau mai bine spus procedura prin care se legalizeaza de catre Curtea de Apel un document legalizat de catre un notar public.
Curtile de Apel supralegalizeaza urmatoarele tipuri de documente:
-        traducerile legalizate ale actelor apostilate de catre MAE;
-        sentinte  de  divort,  hotarari  judecatoresti,  declaratii  notariale, precum si traducerile legalizate ale acestor acte;
-        duplicate /fotocopii ale actelor romanesti, legalizate in prealabil de un notar public.

Ministerul Justitiei din Bucuresti supralegalizeaza in continuare doar documentele care vor fi folosite in tari ne-membre ale Conventiei de la Haga.

Incepand cu data de 1 Noiembrie 2004, procedura de apostilare/supralegalizare a documentelor romanesti a trecut in competenta Prefecturilor si Curtilor de Apel, care sunt singurele autoritati romanesti care au in momentul de fata drept de apostila..

Apostila este in fapt o stampila de forma patrata (cu latura de 9 cm), identica in toate statele membre ale Conventiei de la Haga si care se aplica direct pe actul de legalizat, fie pe o prelungire a acestuia.

Apostila de la Haga (indiferent de tara in care se aplica, toate aceste stampile au urmatoarea denumire: Apostille - Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

Pentru recunoasterea internationala, documentele de stare civila, respectiv certificatele de nastere si casatorie, dupa ce li se aplica apostila de catre Institutia Prefectului, se traduc in limba tarii de destinatie de catre un traducator autorizat, inclusiv apostila, dupa care se legalizeaza de catre un notar public, iar in final traducerea legalizata se supralegalizeaza cu apostila de catre Curtea de Apel competenta.  

În ceea ce privește pensiile

În cazul în care se optează pentru varianta încasării drepturilor de pensie prin intermediul unui mandatar, cetățenii români, precum și persoanele de origine română care au cetățenie străină sau statutul de apatrid pot solicita emiterea procurii speciale în următoarele condiții:

§  procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:

- în cazul statelor semnatare ale Convenției de la Haga , procura este valabilă numai dacă este însoțită de apostila eliberată de către autoritatea competentă potrivit legislației naționale a statului de la care emană documentul;

- în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenții de asistență juridică bilaterală în acest domeniu, procura este valabilă fără nici o altă formalitate;  

§   procura specială poate fi eliberată pe teritoriul statului de domiciliu și de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, în acest caz  emiterea procurii fiind scutită de taxa consulară.

§   procura specială poate fi emisă și de către notarii publici de pe teritoriul României.

Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:

Ø     numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberării procurii);

Ø     numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului; 

Ø     obiectul mandatului (ridicarea carnetului de muncă, întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, încasarea pensiei pentru plăți curente și restante, semnarea extrasului de cont); 

Ø     precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunța în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenită în situația titularului de natură să modifice sau să înceteze dreptul la pensie.

Procura specială care nu este emisă în limba română, precum și apostila (când este cazul), vor fi traduse legalizat. Procura specială este valabilă 18 luni

 

TARI SEMNATARE ALE CONVENTIEI DE LA HAGA

Pentru statele membre Haga, incepand cu data de 1 Noiembrie 2004, apostilarea / supralegalizarea documentelor se va face de catre birourile specializate ale Prefecturilor, respectiv Curtilor de apel din judetul respectiv, iar aceste documente vor fi recunoscute in oricare din aceste state fara a mai fi necesare alte proceduri suplimentare.  

Potrivit Convenției, actele oficiale (inclusiv procurile speciale pentru pensii) care au fost Pentru statele care nu au aderat la Conventia de la Haga procedura de supralegalizare va fi facuta prin vizare de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, Ministerul Justitiei si acolo unde este posibil, si de catre Consulatul tarii respective din Bucuresti. 

Cu unele dintre aceste state Romania a incheiat intelegeri bilaterale ceea ce face ca, in relatiile cu aceste tari, cetatenii sa fie scutiti de cerinta supralegalizarii actelor.  

Lista actualizata

 
 

A
Albania
Africa de Sud
Andorra
Antigua si Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaidjan

B
Bahamas
Barbados
Belgia
Belize
Belarus
Bosnia - Hertegovina
Botswana
Brunei
Bulgaria
C
China (Hong Kong)
China (Macao)
Columbia
Cook Islands
Croatia
Cipru
Cehia
D
Dominica
E
Ecuador
Estonia
Elvetia
El Salvador
F
Fidji
Finlanda
Franta
G
Germania
Grecia
Grenada
H
Honduras
I
India
Irlanda
Israel
Italia
Iugoslavia
J
Japonia
K
Kazahstan
L
Lituania
Letonia
Lesoto
Liberia
Liechtenstein
Luxemburg
M
F.R.I.Macedonia
Malawi
Malta
Mauritius
Marea Britanie si Irlanda de Nord
Marshal Island
Mexic
Monaco
N
Namibia
Norvegia
Niue
Noua Zeelanda
O
Olanda
P
Panama
Polonia
Portugalia
R
Romania
Rusia
S
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
St. Kitts and Nevis
Samoa
San Marino
Serbia si Muntenegru
Seychelles
Slovacia
Slovenia
Spania
Surinam
Swaziland
Statele Unite ale Americii
Suedia
T
Tonga
Trinidad Tobago
Turcia 
U
Ucraina
Ungaria
 
 
 
LISTA
statelor cu care România are încheiate tratate sau convenții de

asistență juridică

 

 A
Albania
Austria

 B
Belgia
Bulgaria
 C
R.P.D. Coreeană
Cuba
Cehia
China
 F
Franța
 I
Iugoslavia
 M
Mongolia
Moldova
 P
Polonia
 R
Rusia
 U
Ungaria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pagina Principala Intrebari si raspunsuri | Termene si conditii
eFrame Portal - Versiune 1.1
Copyright © 2001-2005 S&T System Integration & Technology Distribution. Toate drepturile rezervate.
Suport si Informatii suplimentare